ORDENSREGLER FOR H/F ETTERBJERG.

Ordensregler 2015.

FÆLLESAREALER.
1. det påhviler havelejerne at holde gange og stier ud for haverne med grus (kan hentes på p-plads) samt fri for ukrudt, ligeledes skal havelejerne holde de beplantede bælter ud for deres haver og i fællesskab med de øvrige i gruppen holde gruppepladsen forsvarligt ren og pæn. (der må ikke opbevares trailer, byggematrialer osv på fællesgrunden)

2. det påhviler alle havelejer at deltage i 4 timers pligtarbejde årligt på foreningens fællesområder, udeblivelse fra dette medfører en bod.

3. Kørsel i kolonien er tilladt ved af og pålæsning (max 15 minutters parkering) eller med gangbesværede personer al parkering over 15 minutter skal foregå på p-pladsen, max hastighed 10 km/t

4. Haveleje betales 1. Marts og 1. Juli. Aftale om eventuel henstand kan aftales med kasseren, (i god tid før forfaldsdato)
ved betaling efter den 8. pålægges en bod fastsat af generalforsamlingen.

5. området må på ingen måde udnyttes erhvervsmæssigt.

Love.

Haveforeningen er underkastet kolonihaveforbundet for danmark love, samt love for haveforeninger i slagelse.

Overtrædelse af disse love eller nærværende reglement kan medføre opsigelse.
En sådan opsigelse kan ikke gøres til genstand for retsforfølgelse.

1. Adgang til haverne må kun finde sted fra gruppepladsen gennem en låge der åbner indad.

2. Der må kun anvendes levende hegn af ligustrum atrovirend omkring og mellem de enkelte haver.

3. Havelejerne skal foretage klipning af hække 2 gange årligt, inden den 23. juni og anden gang inden 1. oktober.

4. Hækkenes højde er fastsat til 1.80 meter.

5. Læhegn må kun reguleres ved enighed mellem de haver, hvor læhegnet er imellem.

6. Havelejerne skal holde hækkene rene og fri for uønskede vækster.

7. Muskelhunde er forbudt i haverne.

(Amstaff og blandinger af disse,Bullmastiff og blandinger af disse,Bullterrier og blandinger af disse,Pitt Bull Terrier (er forbudt ved lov) Dogo Argentino og blandinger af disse, Dogo Canarian og blandinger af disse,Dogo de Bourdeux og blandinger af disse,Americano Bull Terrier og blandinger af disse,American Bulldog)

8. Der må ikke holdes husdyr i kolonien, hunde der medtages skal føres i snor og ejeren skal fjerne eventuelle efterladenskaber.

9. Havelejernes adfær må ikke være til gene for naboerne.

10. Der må kun opføres kolonihavehuse på højst 35 m2 og udhuse på højst 10 m2 samt drivhuse på 10 m2.

11. Husene må ikke benyttes til varigt natophold fra 1.oktober til 1. april.

12. Man skal have sit hus brand og stormforsikret.

husk husk husk
Fremvisning af police og betaling ved forfald af forsikring.

13. Der må vandes efter kommunens regler, lige havenumre må vande på lige datoer og ulige havenumre på ulige datoer imellem 18.00 og 22.00.

14. Træernes højde i haven må ikke overstige 4 meter.

15. Jagt og brug af skydevåben i kolonien er forbudt.  

16. Alle former for afbrændning af affald er strengt forbudt.

17. Ved brug af strøm skal ledning fjernes efter brug, det er ikke tilladt at trække strøm til andet end div haveredskaber samt elværktøj.

18. det er ikke tilladt at bruge foreningens affaldsbeholdere til andet end alm husholdningsaffald.

Alle former for storskrald så som hele papkasser, haveaffald og store sække bortskaffer medlemmerne selv.

bestyrelsen.